Performance: Untitled

Photo by Olga Krayevska/Mariya Hoyin/Maryana Klochko/Kostya Smolianinov

2015

VIII DAYS OF PERFORMANCE ART IN LVIV