Performance: Black gonfalon @Photo by Ihor Stahniv

05.05.2017

Sacral Art festival “Yura’s Coat” (St. Yura Orthodox Church)[Drohobycz]